میز خدمت بیمارستان سینا 
 
عنوان خدمت مراحل گردش کار مسئول مربوطه شماره تماس راهنمای خدمت
ارائه خدمات بستری فلوچارت آقای حیدری 04131761170  
ارائه خدمات جراحی فلوچارت آقای فتاحی 04131761406  
اعزام فلوچارت آقای حیدری 04131761170  
انجام مشاوره فلوچارت آقای حیدری 04131761170  
پذیرش بیماران بستری در رادیولوژی فلوچارت آقای حیدری 04131761170  
پذیرش بیماران سرپایی آزمایشگاه فلوچارت آقای عباسی 04131761133  
ترخیص فلوچارت آقای کفاشی 04131761221  
خدمات بخش اورژانس فلوچارت خانم اربی 04131761111  
خدمات بخش آزمایشگاه فلوچارت آقای عباسی 04131761133  
خدمات بخش رادیولوژی فلوچارت آقای حیدری 04131761170  
فرآیند دارودهی صحیح فلوچارت خانم معصومی وند 04131761193