مسئول رسیدگی مالی

نام :  محمد
نام خانوادگی:  میرزایی
سمت:  مسئول رسیدگی مالی
شماره تماس:  04131761251
 بیمارستان سینا