تماس با بیمارستان بوعلی سینا

آدرس: استان آذربایجان شرقی، مراغه، خیابان شهیدمصطفی خمینی (خیابان دانشسرا )

شماره تماس: 04131760000

دورنویس: 04137221390

وب سایت: https://sinah.mrgums.ac.ir

 بیمارستان سینا