مسئول انتظامات

نام:  فرج
نام خانوادگی:  قاسم نژادیان
سمت: مسئول انتظامات
شماره تماس: 04131761188


 
 بیمارستان سینا