آموزش همگانی ( روز کودک)

جهت دریافت  > صورتجلسه روز جهانی کودک <  کلیک نمایید.

گالری:

 
   
 بیمارستان سینا