مسئول اعتبارات

نام:  یاشار 
نام خانوادگی:  کفاشی
سمت:  مسئول اعتبارات
شماره تماس:  04131761251
 بیمارستان سینا