مسئول تنظیم اسناد حسابداری

نام:   افسانه 
نام خانوادگی:  سلحشور
سمت:   مسئول تنظیم اسناد حسابداری

 
 بیمارستان سینا