معرفی رئیس خدمات پرستاری                         

نام :
مصطفی 
نام خانوادگی : حیدری اصل
سمت: رئیس خدمات پرستاری
مدرک: کارشناس پرستاری

سوابق اجرائی:
1- مسئول بخش اورژانس بیمارستان حضرت امیر المومنین (ع)
2- سوپروایزر در گردش بیمارستان حضرت امیر المومنین (ع)
3- رئیس خدمات پرستاری بیمارستان حضرت امیر المومنین (ع)
4- رئیس خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا
 بیمارستان سینا