متصدی دبیرخانه و بایگانی

نام: لیلی
نام خانوادگی:  حسینی
سمت: متصدی دبیرخانه و بایگانی
شماره تماس: 04131761185
 بیمارستان سینا