سرپرست مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا


نام: آراز
نام خانوادگی: معین
مدرک تحصیلی: متخصص جراحی عمومی
 
 بیمارستان سینا