آموزش همگانی (بهداشت بانوان)

 * جهت دریافت  صورتجلسه هفته سلامت بانوان کلیک فرمایید.

* جهت دریافت پمفلت هفته سلامت زنان کلیک فرمایید.


گالری:

  

  
   
  
  
  
  
  
   
 
 بیمارستان سینا