رئیس امور مالی

نام:   ناصر
نام خانوادگی: فخیمی
سمت: رئیس امور مالی
شماره تماس: 04131761200
 بیمارستان سینا