مسئول انبار /کارشناس خرید

نام: داوود
نام خانوادگی: قربان پور
سمت: مسئول انبار / کارشناس خرید
شماره تماس:  04131761196
 بیمارستان سینا