معرفی بخش جراحی مردان

مسئول بخش: خانم فرح محمدی

تعداد تخت: 24 تخت
 بیمارستان سینا