معرفی بخش کودکان

مسئول بخش: خانم هاجر متکلمی آذر

تعدادتخت: 46 تخت
 بیمارستان سینا