معرفی بخش کودکان

مسئول بخش: خانم لاله وصفی

تعدادتخت: 46 تخت
 بیمارستان سینا