کارشناس ایمنی بیمار


نام:  لیلا
نام خانوادگی:  معصومی وند
سمت:  کارشناس ایمنی بیمار
شماره تماس:  04131761187
 بیمارستان سینا