مسئول دریافت و پرداخت

نام:  عباس 
نام خانوادگی:   منصفی فر
سمت:  مسئول دریافت و پرداخت
شماره تماس:  04131761211
 بیمارستان سینا