آموزش همگانی ( هوای پاک)

جهت دریافت > صورتجلسه هوای پاک < کلیک کنید.

گالری: 

 
 بیمارستان سینا