دفترچه تلفن بیمارستان سینا

                                                                     اداری                                                                            
                                         04131760000                                                                 تلفن گویا            
1601 مسئول دفتر ریاست ومدیریت 1184 رئیس امور اداری
1185 دبیرخانه 1191 کارگزینی
1186 بیمه 1188 حراست
1190
1182
مدارک پزشکی 1120 IT
روابط عمومی
1180 آموزش 1199 مسئول تاسیسات
1181 مددکاری 1196 انبارداری
 
1281 کارپرداز 1193 بهبود کیفیت
1183 تجهیزات پزشکی 1193 بهداشت حرفه ای
1198 تاسیسات 1187 کنترل عفونت و ایمنی بیمار
1283 نگهبانی 1197 بهداشت محیط
1175 نگهبانی 1192 CSR
1177 نگهبانی 1194 رختشوی خانه
                                                            دفتر پرستاری                                                       
2172 سوپروایزر 1170 رئیس خدمات پرستاری
    1195 دفتر سوپروایزر
                                                              حسابداری                                                         
1221 مسئول درآمد 1200 رییس امور مالی
1231 اموال 1211 مسئول حسابداری
1251 اعتبارات 1241 پرسنلی
1222 بیمه گری    
                                                              صندوق                                                            
1304 ترخیص 1303 ترخیص 2
1302 صندوق اوژانس 1301 پذیرش اورژانس
                                                              اوژانس                                                             
1118 تریاژ 1111 مسئول بخش
1113 اتاق پزشک عمومی 1115 تحت نظر مردان و زنان
1176 درمانگاه 1114 تحت نظر
1110 پلیس 1112 اوژانس 2
1292 استراحت پزشک مقیم 1116 اورژانس3
                                                              داروخانه                                                            
1262 داروخانه سرپایی 1189 مسئول فنی داروخانه مرکزی
    1261 داروخانه توزیع دارو
    1263 انبار داروخانه مرکزی
                                                                 تغذیه                                                            
1174 آشپزخانه 1282 کارشناس تغذیه
                                                            آزمایشگاه                                                           
1132 پذیرش 1131 آزمایشگاه
1135 دکتر آزمایشگاه 1134 پاتولوژی
    1133 مسئول آزمایشگاه
                                                          رادیولوژی                                                             
1272 پذیرش 2 1271 پذیرش رادیولوژی
    1274 CT اسکن
                                                          اتاق عمل                                                              
1405 پزشک مقیم 1406 مسئول بخش
1403 اتاق استراحت 1 1402 منشی بخش
1404 اتاق استراحت 2 1401 ریکاوری
                                                        جراحی مردان                                                           
1157 کادر پرستاری 1156 منشی بخش
                                                          جراحی زنان                                                           
1152 کادر پرستاری 1151 منشی بخش
                                                             ارتوپدی                                                             
1161 منشی بخش 1163 مسئول بخش
       
                                                              کودکان                                                             
1291 پزشک مقیم 1141 منشی بخش 1
1142 کودکان 1143 منشی بخش 2
                                                               ICU                                                                
1412 دکتر بخش 1410 منشی بخش
    1411 ICU2
                                                              PICU                                                               
    1144 مسئول بخش
 بیمارستان سینا