کارشناس کنترل عفونت


نام:    خدیجه 
نام خانوادگی:   ساعد
سمت: کارشناس کنترل عفونت 
شماره تماس:  04131731187
 بیمارستان سینا