مدیریت بیمارستاننام: علیرضا
نام خانوادگی: داداشی

سمت : مدیر مرکز آموزشی و درمانی سینا

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اقتصاد سلامت  از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق اجرایی:
مدیر بیمارستان امام خمینی استهبانات دانشکده علوم پزشکی شیراز
مسئول گسترش مرکز بهداشت ارسنجان دانشکده علوم پزشکی شیراز
رئیس امور قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر بیمارستان امیرالمومنین مراغه
رئیس اداره نظارت معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی مراغه
رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی مراغه
مدیر خدمات پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی مراغه
رئیس اداره تعالی بیمارستانهای دانشکده علوم پزشکی مراغه
 بیمارستان سینا