مدیریت بیمارستاننام: علیرضا
نام خانوادگی: داداشی

سمت : مدیر مرکز آموزشی و درمانی سینا
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اقتصاد سلامت  از دانشگاه علوم پزشکی تهران
شماره تماس: 04131761601

سوابق اجرایی:
* مدیر بیمارستان امام خمینی استهبانات دانشکده علوم پزشکی شیراز
* مسئول گسترش مرکز بهداشت ارسنجان دانشکده علوم پزشکی شیراز
* رئیس امور قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز
* مدیر بیمارستان امیرالمومنین مراغه
* رئیس اداره نظارت معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی مراغه
* رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی مراغه
* مدیر خدمات پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی مراغه
* رئیس اداره تعالی بیمارستانهای دانشکده علوم پزشکی مراغه
 بیمارستان سینا