آموزش همگانی (بهداشت دهان و دندان)

جهت دریافت صورتجلسه هفته بهداشت دهان دندان  کلیک کنید.

گالری:

  
  
  
  
  
 بیمارستان سینا