آموزش همگانی ( سلامت مردان)

جهت دریافت > صورتجلسه < کلیک کنید.

گالری:

 
 
 بیمارستان سینا