کارشناس تغذیه/مسئول آشپزخانه

نام:  زهرا
نام خانوادگی:  زارع قلعه چه
سمت:  کارشناس ارشد تغذیه / مسئول آشپزخانه
شماره تماس:  04131761282
 بیمارستان سینا