آموزش همگانی (آلزایمر)

برای دریافت پملفت پیشگیری از آلزایمرکلیک کنید .

برای دریافت صورتجلسه روز جهانی آلزایمر کلیک کنید .


گالری:

       
  
  
  
  
   
  
   
   
  
  
 بیمارستان سینا