مددکار بهداشتی درمانی


نام:  سودابه
نام خانوادگی:  عابدی
سمت:  مددکار بهداشتی درمانی
شماره تماس:  04131761181 
 بیمارستان سینا