مسئول تاسیسات

نام:  هادی
نام خانوادگی:  جباری بهروز
سمت:  مسئول تاسیسات 
شماره تماس:  04131761199
 بیمارستان سینا