معرفی بخش ارتوپدی

مسئول بخش : الهام قربانبان

تعداد تخت: 31 تخت
 بیمارستان سینا