مسئول درآمد

نام: حسین
نام خانوادگی:  نایبی چکان
سمت:  مسئول درآمد
شماره تماس:  04131761221
                     04131761222   بیمه گری درآمد
 بیمارستان سینا