مسئول روابط عمومی

نام :  الناز
نام خانوادگی:   قویدل
سمت:  روابط عمومی
شماره تماس:  04131761601
 بیمارستان سینا