معرفی مسئول EDO

نام : وحید
نام خانوادگی: رحمانی
مدرک : کارشناس ارشد اتاق عمل
رتبه علمی : عضو هیئت علمی
ایمیل 
v.rahmani@mrgums.ac.ir
رزومه 
شرح وظایف:
الف. برنامه ریزی آموزشی
 1. هدایت و هماهنگی در تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی مرکز
 2. مشارکت در سازماندهی، برنامه ریزی و اجرا ارتقای توانمندی های اعضای هیأت علمی در زمینه های مختلف آموزشی
 3. مشاوره و هدایت اعضای هیأت علمی در تدوین برنامه های آموزشی
 4. مشارکت در هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش بالینی
 5. مشارکت در اجرای نیازسنجی کارگاه­های آموزشی ویژه اعضا هیأت علمی و کارگاه های مورد نیاز فراگیران
 6. مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی
ب. ارزشیابی
 1. مشارکت در سازماندهی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیأت علمی و فرایندهای یاددهی-یادگیری
 2. هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج روش های ارزشیابی با هدف ارتقای کیفی ارزشیابی بالینی
 3. مشارکت در هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین ارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش بالینی
ج. پژوهشی
 1. مشارکت در هدایت و هماهنگی در اجرای طرح های پژوهش در آموزش بالینی
 2. ترغیب اعضای هیأت علمی جهت انجام طرح های پژوهشی در زمینه آموزش بالینی
 3. ارایه مشاوره جهت شرکت در جشنواره آموزش شهید مطهری
 بیمارستان سینا