کارپردازان

نام : مجتبی
نام خانوادگی: زینالی قاریاغدی
سمت: کارپرداز
شماره تماس:  04131761281

نام:  میثم
نام خانوادگی:  عباس زاده
سمت: کارپرداز
شماره تماس:  04131761281
 بیمارستان سینا