معرفی بخش جراحی زنان

مسئول بخش: خانم مرضیه ساعی

تعدادتخت: 23 تخت 
 بیمارستان سینا