معرفی مسئول فناوری اطلاعات

نام: رسول
نام خانوادگی: غفارپور
سمت: مسئول IT
شماره تلفن: 31761120
 بیمارستان سینا