معرفی بخش اتاق عمل و CSR

مسئول بخش: آقای سید نادر فتاحی

تعداد: 7 اتاق عمل
 بیمارستان سینا