آموزش همگانی (فشارخون)

جهت دریافت صورتجلسه پیشگیری از فشار خون  کلیک نمایید.
جهت دریافت پمفلت فشار خون کلیک کنید.

جهت دریافت فیلم آموزشی * اگر فشارخون بالا باشد چه کار باید کرد* کلیک کنید.
جهت دریافت فیلم آموزشی * نکاتی جهت پیشگیری و کنترل فشار خون * کلیک کنید.


گالری :   
 
 بیمارستان سینا