کارشناس تجهیزات پزشکی


نام:   هادی
نام خانوادگی:   عبدلی صومعه
سمت:   کارشناس تجهیزات پزشکی
شماره تماس:  04131761183

نام: میلاد شاهی
نام خانوادگی: میلاد شاهی 
سمت : کارشناس تجهزیات پزشکی
شماره تماس: 04131761183
 بیمارستان سینا