میز خدمت بیمارستان سینا 
        شماره تماس    
 
      مسئول مربوطه  
 
     مراحل گردش کار  
 
        عنوان خدمت    
 
04131761170 آقای حیدری فلوچارت ارائه خدمات بستری
 
04131761406 آقای فتاحی فلوچارت ارائه خدمات جراحی
 
04131761170 آقای حیدری فلوچارت اعزام
 
04131761170 آقای حیدری فلوچارت انجام مشاوره
 
04131761170 آقای حیدری فلوچارت پذیرش بیماران بستری
در
رادیولوژی

 
04131761133 آقای عباسی فلوچارت پذیرش بیماران سرپایی آزمایشگاه
 
04131761221 آقای کفاشی فلوچارت ترخیص
 
04131761111 خانم اربی فلوچارت خدمات بخش اورژانس
 
04131761133 آقای عباسی فلوچارت خدمات بخش آزمایشگاه
 
04131761170 آقای حیدری فلوچارت خدمات بخش رادیولوژی
 
04131761193 خانم معصومی وند فلوچارت فرآیند دارودهی صحیح
 
 

 
 بیمارستان سینا