مسئول دفتر ریاست


نام:  الناز
نام خانوادگی:  قویدل
سمت:  مسئول دفتر ریاست
شماره تماس:  04131761601
 بیمارستان سینا