مسئول پرسنلی

نام:  محمد 
نام خانوادگی:  ملکی
سمت:  مسئول پرسنلی
شماره تماس:  04131761241
 بیمارستان سینا