امین اموال

نام:  زلیخا
نام خانوادگی:  رستمی
سمت:  امین اموال
شماره تماس:  04131761231
 بیمارستان سینا