کمیته تغذیه

   
کمیته تغذیه در مورخه 11 آبان برگزار شد.

 
 بیمارستان سینا