سوپروایزر آموزشی

نام:  اکرم
نام خانوادگی:  پریشانی
سمت:  سوپروایزر آموزشی
شماره تماس:  04131761195
 بیمارستان سینا