کارشناس آموزش سلامت

نام: لیلا
نام خانوادگی:  فدایی وش
سمت:  کارشناس آموزش سلامت
شماره تماس:   04131761195
 بیمارستان سینا