معرفی معاون آموزشی

نام : دکتر ابراهیم علی افسری ممقانی
مدرک: دکتری آموزش پرستاری و عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه
ایمیل: ealiafsari@gmail.com
زمان حضور در مرکز آموزشی درمانی: روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 7.30 الی 17.30
تلفن مستقیم: 04131761180 
رزومه
 بیمارستان سینا