کارشناس

نام : زهرا
نام خانوادگی: اکبریان
مدرک: کارشناس ارشد پرستاریشرح وظایف:
 • بررسی مشکلات آموزشی، ایده پردازی و جمع آوری پیشنهادات فراگیران
 • بررسی مشکلات آموزشی، ایده پردازی و جمع آوری پیشنهادات اساتید
 • بررسی و بروزرسانی دستورالعمل ها
 • تهیه کتابچه راهنما و بروزرسانی
 • نیازسنجی آموزشی اساتید
 • نیازسنجی آموزشی فراگیران
 • برگزاری کارگاه ها
 • ارتباط مستمر و هماهنگی با دفتر توسعه دانشگاه
 • برگزاری آموزش های بین بخشی
 • اطلاع رسانی آموزش ها و کارگاه ها
 • همکاری با آموزش مداوم و آموزش مجازی
 • ایجاد و بروزرسانی سایت گروه های آموزشی
 • بروزرسانی اطلاعات سایت بیمارستان
 • نظارت بر مرکز سایت
 • پوشش نیازهای آموزشی گروه مختلف آموزشی
 • هماهنگی با سوپروایزر آموزشی
 • هماهنگی با واحدهای توسعه تحقیقات و پژوهشی بیمارستان
 
 
 بیمارستان سینا