معرفی بخش آموزشی


اين مركز، آموزش بالینی دانشجویان مقطع کارشناسی در رشته‌هاي پرستاری، علوم آزمایشگاهی و اتاق عمل و کاردانی فوریت های پزشکی را بر عهده دارد.

محل اسقرار معاونت آموزشی بیمارستان:
واحد معاونت آموزشی در طبقه اول و جنب اورژانس قرار گرفته است .که شامل کتابخانه، سالن کنفرانس و دفتر آموزش می باشد .بخش دوم واحد آموزش در مجاورت معاونت بهداشت و درمان واقع شده است که شامل سایت، اتاق اساتید و سالن کنفرانس 2 می باشد.

اهم فعالیتهای معاونت آموزشی به قرار ذیل است:
 • مکاتبات اداري اعضاي هيئت علمی
 • ارزشيابي يک ساله اعضاي هيئت علمي توسط معاونت آموزشي و روسای بخش ها و ارسال نتيجه آن به دانشگاه جهت ترفيعات ساليانه
 • تکميل و دسته بندي نظرخواهي فراگيران در مورد اعضاي هيئت علمي
 • انجام امور رفاهي فراگیران
 • بررسي پرونده و مدارك اعضاي هيئت علمي جهت ارتقاء مرتبه و ارسال آنها به دانشگاه در صورت اخذ امتيازات لازم
 • بررسي و تنظيم ساعات حضور و غياب و مرخصی اعضای هيئت علمي و ارسال آن به دانشگاه
 • آموزش کارآموزان و کارورزانی كه از سوي دانشکده علوم پزشكي مراغه معرفي مي‌شوند .
 
اصول و ارزش ها
 • تاکید بر عدالت محوری در آموزش و پرورش دانشجویان
 • اعتلای اخلاق حرفه ای در آموزش علوم پزشکی
 • توجه به آرمانگرایی و آینده نگری در تصمیم گیری و تصمیم سازی
 • توجه به رویکرد آموزش پاسخگو در آموزش و تربیت نیروی انسانی
 • توجه به مدیریت مشارکتی و بهره گیری از نظرات هیات علمی و دانشجویان در اصلاح فرایندهای آموزشی مرکز
 • تقویت پیوندهای بین رشته ای با تاکید بر آموزش پاسخگو
 • توجه به رعایت حقوق گیرندگان خدمت در فرآیندهای آموزشی
 بیمارستان سینا