آموزش همگانی ( مواد مخدر)

جهت دریافت  > صورتجلسه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر <  کلیک کنید.

گالری:

 
  
 بیمارستان سینا