رئیس امور اداری

نام: نادر
نام خانوادگی: رحیمی
سمت: رئیس امور اداری 
شماره تماس: 04131761184
 بیمارستان سینا