کارشناس امور قرار دادها

نام: زهرا
نام خانوادگی:  ملک زاده
سمت: کارشناس امور قرار دادها
شماره تماس:  04131761185

 
 بیمارستان سینا